MENU

Vultr/512M内存/月付$2.5/充$5送$25

2018-04-27 • 1179 人围观过 • VPS阅读设置

Vultr虽然是从2014年才开始提供云VPS主机服务产品的,但是其背景实力还是相当雄厚的,来自著名的游戏服务器提供商,正是因为其全球范围的服务器部署优势,从一开始就直接上线14个自营数据中心机房,在同行业中数据中心数量是领先的。最低款VPS每月仅需2.5美元,相当便宜,并且支持支付宝付款。

充值5美元送25美元:www.vultr.com
注意:本次活动,仅限新用户。支付宝付款不送25美元!如果你的PayPal、信用卡已经在VULTR付过款了,那就不是新用户!请使用未在Vultr付过款的PayPal、信用卡进行注册充值。

  • 20 GB SSD

内存:512M
CPU:1 核
硬盘:20G SSD
流量:500G / 月
价格:2.5美元/月
购买链接

  • 25 GB SSD

内存:1024M
CPU:1 核
硬盘:25G SSD
流量:1000G / 月
价格:5美元/月
购买链接

  • 网络测试

法兰克福(德国) https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
巴黎(法国) https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
阿姆斯特丹(荷兰) https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
伦敦(英国) https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
纽约(美国) https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
芝加哥(美国) https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
亚特兰大(美国) https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
迈阿密(美国) https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
达拉斯(美国) https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
西雅图(美国) https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
硅谷(美国) https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
洛杉矶(美国) https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
悉尼(澳大利亚) https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
东京(日本) https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
新加坡 https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

无标签
返回文章列表 文章二维码 打赏
本页链接的二维码
打赏二维码